Regulamin www.roletydochowe.com.pl 

Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF, w dowolnej chwili ze strony Sklepu internetowego www.roletydochowe.com.pl 

Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.roletydochowe.com.pl prowadzony jest Przez firmę Glasspol Maciej Załuski z siedzibą w Szymanowie przy ul. Lipowej 11A, 51-180 Wrocław, wpisaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Wisznia pod numerem 1352. NIP: 9151629806 , Regon: 932931984.


DANE KONTAKTOWE
adres poczty elektronicznej: rolety@roletydachowe.com.pl
numer telefonu: +48 71 310 6000, 600 633 000

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym

www.roletydochowe.com.pl 

Sprzedawca – Glasspol Maciej Załuski z siedzibą w Szymanowie przy ul. Lipowej 11A, 51-180 Wrocław, wpisaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Wisznia pod numerem 1352. NIP: 9151629806 , Regon: 932931984, adres poczty elektronicznej: rolety@roletydachowe.com.pl numer telefonu: +48 771 310 6000, 600 633 000.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem a Sprzedawcą.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta   (Dz. U. 2014 poz. 827)

1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Glasspol Maciej Załuski za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.roletydochowe.com.pl .

2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

2.

Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Konsument może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego www.roletydochowe.com.pl  przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do sklepu internetowego www.roletydochowe.com.pl  Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:

 • dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
 • co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną
 • sposób płatności
 • koszty transportu

4. W celu realizacji zamówienia Konsument przekazuje następujące dane:

Imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres dostarczenia przesyłki, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych, w tym zwłaszcza numeru telefonu.

6. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Ceny towaru nie zawierają kosztów transportu towaru do Konsumentaani wybranego sposobu płatności. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany Konsumentowi.

7. Koszt transakcji i dostarczenia produktu ponosi Klient.

8. O łącznej cenie wraz z podatkiem VAT za Towar, jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.

9. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy na adres e-mail Konsumenta wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

10. Złożenie zamówienia poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza jest jednoznaczne ze zgodą na zawarcie transakcji oraz zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji umowy sprzedaży.

11. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

12. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Konsumenta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

13. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia dowód zakupu w postaci Faktury VAT lub paragonu. Dowód zakupu jest wysyłany na adres mailowy podany podczas składania zamówienia lub dołączony do zamówienia na prośbę kupującego.

14.  Konsument może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez:

 • kontakt telefoniczny: +48 71310 6000
 • wysłanie listu pocztą elektroniczną e-mail na adres rolety@roletydachowe.com.pl

3.

Sposoby płatności za Towar

1. Konsument może wybrać następujące formy płatności za Towar:

 1. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Sklepu,
 2. przelewem na rachunek bankowy Sklepu,
 3. przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności,

2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy Sprzedawcy:

Santander Consumer Bank SA
nr rachunku: 45 1090 1522 0000 0001 1460 4264.

3. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia-ID(wyświetlany po jego złożeniu).

4.

Terminy płatności za Towar

1. W przypadku wyboru płatności „przelew bankowy”,  Konsument jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

2. W przypadku wybrania płatności „odbiór osobisty”, Towar można odebrać w siedzibie Sprzedawcy: Szymanów, ul. Lipowa 11a, 51-180 Wrocław od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu. Przy odbiorze osobistym Konsument nie ponosi żadnych kosztów dostawy.

5.

Sposoby dostawy

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie Towaru za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników:

Poczta Polska, UPS, DHL, FedEx, GLS

2. Wybór sposobu dostawy jest dokonywany przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.

3. Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terenie Europy.

4. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta, że  doszło do uszkodzenia Towaru podczas transportu, Konsument zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu dostawcy i podpisania protokołu szkody w dniu dostawy w obecności Kuriera oraz powiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. W przypadku takim Sprzedawca zaoferuje Kupującemu ten sam towar, a w razie jego braku na magazynie, zaproponuje inny w podobnej cenie lub zwróci równowartość wpłaconego przez Klienta wynagrodzenia.

6.

Termin dostawy

1. Na czas dostarczenia zamówionego towaru składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez wybranego dostawcę.

2. Jeżeli zamówione towary znajdują się w magazynie Sprzedawcy, przystąpienie do realizacji zamówienia następuje bezzwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia lub daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy (w przypadku przedpłaty) lub w innym terminie ustalonym wcześniej z Konsumentem.

3. W przypadku wybrania przewoźnika Poczta Polska, UPS, DHL, FedEx, GLS, dostawa Towaru odbywa się w ciągu 1-7 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi.

4.  Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu:

 • braku towaru w lokalnym magazynie w chwili składania zamówienia i konieczności sprowadzenia go,
 • konieczności dokonania czynności złożenia zestawu.

5. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia Konsument zostanie bezzwłocznie poinformowany o powyższym przez Sprzedawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Do czasu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy, jak również dni, w których wybrany dostawca nie świadczy usług przewozowych.

7.

Koszty dostawy

1. Dostawa Towaru do Konsumenta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu internetowego na karcie danego produktu jak i w trakcie składania zamówienia.

2. Koszty dostawy Towaru są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy.

8.

Reklamacja

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.

3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:

a) pisemnie na adres Sprzedawcy: Glasspol Maciej Załuski, Szymanów, ul. Lipowa 11a, 51-180 Wrocław

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: rolety@roletydachowe.com.pl

c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: Glasspol Maciej Załuski, Szymanów, ul. Lipowa 11a, 51-180 Wrocław.

4. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko Konsumenta,

b) nazwę Towaru oraz datę zakupu,

c) datę wystąpienia wady,

d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,

e) żądanie Konsumenta związane z doprowadzeniem Towaru do stanu zgodności z Umową sprzedaży.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.

6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: Glasspol Maciej Załuski, Szymanów, ul. Lipowa 11a, 51-180 Wrocław.

7. Postępowanie reklamacyjne w przypadku sprzedaży dokonywanej drogą elektroniczną odbywa się w sposób przewidziany dla sprzedaży tradycyjnej, nie dokonywanej za pośrednictwem witryny WWW.

9.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10 oraz pkt. 13 niniejszego regulaminu.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w następującej formie:

a) w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: rolety@roletydachowe.com.pl

b) drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy: Glasspol Maciej Załuski, Szymanów, ul. Lipowa 11a, 51-180 Wrocław

c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: Glasspol Maciej Załuski, Szymanów, ul. Lipowa 11a, 51-180 Wrocław.

4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza, który stanowi ułatwienie dla Konsumenta, jednak nie jest obowiązkowe.

5. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

– obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

– polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

7. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy odesłać towar na własny koszt, po wcześniejszym powiadomieniem sklepu o zwrocie towaru, na adres sklepu:
Glasspol Maciej Załuski

Szymanów, ul. Lipowa 11A

51-180 Wrocław
Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki mamy zwrócić wartość towaru. Sklep www.roletydochowe.com.pl  w ciągu 3 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia powyższe wymagania zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostaną wysłane do klienta listem.
Klient zobowiązany jest odesłać podpisaną przez siebie kopię faktury korygującej. Kwota podlegająca zwrotowi to należność z otrzymanego dokumentu sprzedaży za zamówiony towar.

8. W przypadku zwrotu należności klientowi związanych z odstąpieniem od umowy, od kwoty podlegającej zwrotowi zostanie potracony realny koszt obsługi transakcji.

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania podpisanej korekty sprzedaży przez Konsumenta, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

13. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

14. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością. Produkt oraz akcesoria nie mogą być uszkodzone, nie mogą nosi

jakichkolwiek śladów używania.

15. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy: Glasspol Maciej Załuski, Szymanów, ul. Lipowa 11a, 51-180 Wrocław.

16. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

17. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

18. W przypadku odstąpienia o umowy dotyczącej towaru niedostępnego na magazynie sklepu internetowego, klient ponosi koszty rezygnacji tj. ściągnięcia przez naszą firmę tego towaru od producenta w trybie przyspieszonym. Koszty rezygnacji wahają się w zależności od wartości i ilości towaru oraz kraju pochodzenia towaru.

19. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

Wzór dokumentu potrzebnego do zwrotu – <a href=’https://roletydachowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/05/Wzór_dokumentu_Oświadczenie_o_odstąpieniu_od_umowy_zawartej_poza_lokalem_przedsiębiorcy.pdf’>dostęny tutaj!</a>

10.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.

2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej –https://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136

3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowejhttps://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.

4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

5. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

11.

Dane osobowe

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.

12.

Postanowienia końcowe

1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:

a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

b) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

a) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,

b) zmiany sposobu i terminów zapłaty,

c) zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,

4. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej  14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.

5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

6. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu, co nie ma wpływu na ich funkcjonalność i parametry użytkowe.

7. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

8. Sklep www.roletydochowe.com.pl  zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz opisów i zdjęć towarów w ofercie sklepu, usunięcia produktów z oferty sklepu, odwoływania i zmiany akcji promocyjnych na stronach sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu.
Przy dodawaniu produktów do naszego sklepu internetowego korzystamy z informacji udostępnianych przez producentów, którzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących parametrów technicznych.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. z aktualizacjami do obowiązującego prawa.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.